ຕະຫຼາດການຜະລິດ

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດການຄ້າຕ່າງປະເທດໂດຍກົງກ່ອນ, ແຕ່ສິນຄ້າຂອງລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍຂອງພວກເຮົາຖືກສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບຂອງລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ.

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ 20 ປີ. ຮູ້ຂະບວນການຄ້າຕ່າງປະເທດເປັນຢ່າງດີ.